About Us

• Quầy vé:

– Tel: (511) 3470114

• Bảo vệ:

– Tel: (511) 3572414

• Phòng Tổ chức – Hành chính:

– Tel: (511) 3470116
– Fax: (84 511) 3574801

• Phòng Hướng dẫn – Tuyên truyền:
– Tel: (511) 357 2935

• Phòng Sưu tầm – Bảo quản:
– Tel: (511) 3821951

• Góp ý :ChamMuseum@gmail.com

– Trưởng Ban: Ông Võ Văn Thắng
– Phó Trưởng Ban: Bà Phan Thị Thu Bình

– Thành viên Ban Biên tập:
+ Ông Phan Công Hải
+ Bà Nguyễn Hoàng Hương Duyên

– Thư ký Ban Biên tập:
+ Ông Lý Hòa Bình
+ Bà Nguyễn Phan Hà My

– Kỹ thuật viên:

+ Ông Võ Hoài Nam
– Địa chỉgửi tin, bài: baotangcham@gmail.com; cham.website@gmail.com